fbpx
C?u Sinh Viên

“Vài n?m tr??c, t?i là m?t thi?u niên trung bình, kh?ng có ?am mê hay m?c tiêu trong cu?c s?ng. T?i ?? ?i ??n m?t b??c ngo?t sau khi theo h?c t?i H?c vi?n Qu?n ly Nanyang n?m 2015. T?i r?t bi?t ?n r?ng các gi?ng viên và tr??ng khoa c?a t?i ?? khuy?n khích t?i v??t qua s? hài lòng ? m?c trung bình. H? truy?n c?m h?ng cho t?i ?? t?i lu?n ph?n ??u l?n h?n và cao h?n. Nh? có NIM, t?i ?? ??t ???c ?i?m ‘A’, kh?ng ch? ? tr??ng mà c? trong cu?c s?ng.

Htet Aung Myat, Myanmar
C? nhan (danh d?) chuyên ngành Qu?n ly kinh doanh (Top-up) (Class of 2018)
Doanh nhan: Ng??i sáng l?p, kiêm Ch? t?ch c?a Doanh nghi?p S?n xu?t hàng may m?c Myan Pyi Soe, Myanmar
Vi?c làm: Nhà nghiên c?u t?i Myanmar Survey Research, Myanmar

七妹在线观看-国产精品香蕉在线观看-国产大片黄在线观看